top of page

Nouveautés

Ab der Rentrée 2019/20 gëtt de Beiestack méi grouss.

Da si bei eis och d’Kanner vum Precoce wëllkomm.

D’Precoce-Schoul gëtt gehale an de Gebailechkeete vum Beiestack an der Grand-rue, 11C, zu Réiden.

D’Kanner vum Precoce-Alter kënne während de Maison Relais-Zäiten am Beiestack bleiwen, wann se ageschriwwe sinn.

D’Kanner vun de Cycles I an II bleiwen am selwechte Gebai.

Eis Grouss, also Cycles III a IV plënneren an d’Zärenhaus an der rue de Niederpallen, 1, zu Réiden.

Virwëtzeg?

De 07.03, vun 18h00-19h00 kënnt dir laanscht kommen an de Beiestack ; mir äntweren op är Froen.

A partir de la rentrée scolaire 2019/20 les enfants du précoce sont les bienvenus à la Maison Relais.

L’école précoce se tiendra dans les locaux du Beiestack, au 11C, Grand-rue à Redange.

Les enfants de l’âge du précoce, inscrits à la Maison Relais, resteront dans les mêmes locaux.

Les enfants des cycles I et II resteront également dans le même bâtiment.

Les enfants des cycles III et IV déménageront au Zärenhaus, au 1, rue de Niederpallen à Redange.

Curieux?

Rendez-vous le 07.03. de 18h00-19h00 au Beiestack ; nous répondons à vos questions.

bottom of page